Stockholms Södra Brukshundklubb följer Svenska Brukshundklubbens riktlinjer och policys. Du hittar dessa här. Nedan har vi sammanfattat några punkter som vi tycker är särskilt viktiga för Stockholms Södra Brukshundklubb.

Hunden

 • Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och förare.
 • Våra hundar är individer med olika nivåer på sina mentala egenskaper. Detta gör att vi alltid måste anpassa vår kommunikation, uppfostran och utbildning till varje individ och situation. Kommunikation i uppfostrande syfte kan i vissa fall innebära att föraren blir tvungen att lugnt men bestämt ta tag i sin hund, eller att denne på ett väl balanserat sätt påverkar hunden med hjälp av koppel och halsband.
 • Våld mot hunden är förbjudet. Det är inte tillåtet att använda metoder, hjälpmedel eller utrustning som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.
 • Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, ska dessa omedelbart avbrytas och den åtgärd som krävs måste anpassas efter situation och individ. Så snart hundens hotande/farliga beteende har avbrutits måste åt gärden omedelbart upphöra.
 • Hunden har andra behov, tolkar situationer annorlunda och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor, något föraren alltid måste ta hänsyn till.

Föraren

 • Föraren har gentemot sin hund och sin omgivning skyldighet att följa gällande lagar, såväl när det gäller omvårdnad som hantering av och kontroll över hunden.
 • Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid genomföras med god planering på ett ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap och positiva metoder.
 • Behöver en förare tillrättavisa sin hund ska detta ske med anpassning till individ, situation och händelse. En tillrättavisning får aldrig styras av förarens ilska eller brist på självbehärskning.
 • Medlemmar ska genom sitt agerande ge en positiv bild av vår organisation, samt vårt sätt att umgås med och utbilda våra hundar.

Klubbområdet

 • Kurser har företräde på den nedre och övre (f.d. grus-)planerna. Agilitykurser har företräde på agilityplan. Tävlingar har företräde på samtliga planer. På övriga planer är det fri träning med sunt förnuft. Med sunt förnuft menas att vi inte markerar planer med konor, ryggsäckar m.m. Vi står inte heller och pratar långa stunder på planerna eftersom det finns andra kamrater som kanske väntar på att få träna.
 • Onsdagar är kursfria dagar om inget annat anges.
 • Brukslydnadsmomenten som har behov av större yta har företräde på stora planen nedanför stegen. Visa hänsyn för de som tränar bruksmoment på nedre planen. Vänta på din tur vid sidan om. Viktigt att träningsekipage får slutföra sitt moment. Stör ej varandra.
 • IGP/BHP/Svenskydd ska i 1:a hand tränas på övre planen.
 • Bilar parkeras så att hundarna kan koppla av när de ligger i bilen. Vi visar hänsyn när vi passerar bilar och vi hjälper hundarna att vara tysta i bil. .

Visa alltid hänsyn mot varandra!